Home Услуги
Bulgarian (Български)English (United Kingdom)
Услуги
Управление на проекти
Балканплан ООД предоставя услуги, свързани с управлението на проекти по време на целия им жизнен цикъл, заедно с всички видове анализи, които ги съпътстват. Нашият опит се основава на голям брой успешни проекти, управление на проекти финансирани от Европейския съюз, управление на проекти от частния сектор, както и консултантски услуги в областта на управлението на проекти за регионални и обществени органи.
 
Услуги в сферата на ИКТ
Висшите мениджъри на Балканплан ООД са участвали в процедури за предоставяне на техническа помощ на Европейската комисия, национални програми в България, Турция и Гърция. Притежават знания и капацитет за осъществяване на проекти за техническа помощ самостоятелно или като част от партньорски екип. Те имат повече от 10 години успешно участие в проекти от този вид и са натрупали безценен опит в областта на регионалните програми, програмите, свързани с информационни и комуникационни технологии, образователните програми, програми относно ИТ, относно сигурността на данните, подпомагането на правителствени органи, подпомагането на местните власти и съдействието в международни независими проекти.
 
На Балканите

Балканплан ООД покрива всички балкански страни и има възможността да предложи на своите клиенти следните услуги:

 

 • Общи бизнес съвети за балканските пазари
 • Проучване на пазарната среда
 • Анализ на бизнес пазарите
 • Анализ на отделни индустрии и конкуренти
 • Информация за потенциални търговци на едро, агенти и дистрибутори
 • Преводи, интерпретации и културни съвети
 • Информация за потенциални бизнес партньори


Като общо правило, ние установяваме място за връзка в страната на нашия клиент. По този начин се гарантира комуникация на местния език, а нашите експерти са на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Същевременно, във външната пазарна среда ние работим с местни експерти, като по този начин се гарантира бърза, надеждна работа, без грешки и съобразена с местната култура и практики.

 
Инициативи на национално и европейско ниво


Балканплан ООД предоставя консултантски услуги във връзка с проекти към Европейския съюз, в Гърция и България, както и относно инициативи в областта на научните изследвания и развитието, технологиите в информационното общество, образованието и обучението, Европейския парламент, проучванията, информационните технологии, международните отношения и регионалното развитие.


В повече подробности: 

 

 • В областта на международното сътрудничество ние предлагаме консултантски услуги на нашите клиенти с цел те да получат лидерска позиция в ключови научни и технологични области посредством активна подкрепа за сътрудничеството между университетите, промишлеността, изследователските центрове и публичните органи в целия Европейски съюз, както и останалата част от света.


Ние предлагаме, като основа за тези дейности, своя огромен опит в публично-частното партньорство, с оглед успешно осъществените проекти на европейско и пан-европейско ниво, както и на национално ниво в сътрудничество с университети и публични власти. Ние сме установили мрежа от контакти и добри отношения с почти всички големи университети, най-големите частни компании в Европа, всички значими изследователски центрове, повече от 500 малки и средни предприятия, синдикати, регионални власти и публични органи. По произход те са от всички държави-членки, асоциираните към ЕС държави, страни-кандидатки за членство и други страни.

 

 • В областта на програма „Учене през целия живот” ние участваме в проекти и инициативи, свързани с разработването и разпространението на иновативни материали за професионално обучение и образование за възрастни, развитие на платформи за дистанционно обучение и обмен на опит и добри практики, адаптиране на образователни материали и курсове за обучение, разпространение на добрите практики в професионалното образование и обучение на възрастни, участие в процеса на разработването на Европейска квалификационна рамка, предоставяне на техническа и оперативна помощ за изпълнението на инициативи в областта на образованието и обучението.

 

 
Проучвания
Професионалният ни екип е в състояние да събере експерти от световна класа във връзка с изследвания на теми като икономика, пазар, сигурност, технологии и политика. Нашите експерти са осъществили успешно проучвания за Европейския парламент, Европейската комисия, различни правителства, регионални и местни власти, както и за частни компании. Ние предлагаме гарантирано качество и приложение на най-съвременните методологии и техники. Гъвкавата структура на Балканплан ООД и възможността за сътрудничество с външни за фирмата консултанти, които могат да бъдат привлечени при необходимост, ни дават възможност да покрием големи области от живота и бизнеса, като същевременно се гарантират високата удовлетвореност на клиента и най-добрите резултати.
За повече информация може да се обърнете директно към нас и ние с удоволствие ще Ви предоставим допълнителна информация.
 
Образование
В областта на образованието и обучението Балканплан ООД предоставя следните услуги:
 • Във връзка с програма „Учене през целия живот” ние участваме в проекти и инициативи, свързани с разработването и разпространението на иновативни материали за професионално обучение и образование за възрастни, развитие на платформи за дистанционно обучение и обмен на добри практики и опит, адаптиране на материали за образование и курсове за обучение, разпространение на добрите практики в професионалното образование и обучение за възрастни, участие в процеса на разработването на Европейска квалификационна рамка, предоставяне на техническа и оперативна помощ за изпълнението на инициативи в областта на образованието и обучението.
 • Създаване на мрежи от национални и международни институции и организации, чиито дейности са насочени в областта на образованието и обучението - Балканплан ООД си сътрудничи със Софийски университет "Св. Климент Охридски ", Технически университет, София и различни организации и училища, насочени в областта на професионалното образование и обучение за възрастни;
 • Консултантски услуги за обществени институции и малки и средни предприятия, в частност услуги в направления като финанси, социални дейности, икономика, право, технически услуги и маркетинг, развитие на стратегии за постигане на поставени цели. Събиране, анализ, оценка и разпространение на информация, свързана с ЕС, неговото законодателство, политики, програми и планове за действие.
 • Консултантски услуги и техническа помощ в областта на информационните и комуникационни технологии за проекти, свързани с образование и обучение.
 
Оценки

Балканплан ООД предоставя услуги за оценяване на проекти, включително:

 • Качествени и количествени анализи
 • Определяне на показатели, спрямо които е възможно измерване на нивото на успех
 • Анализ на качеството на представяне
 • Проучвания за удовлетвореността на клиентите
 • Проучвания за удовлетвореността на служителите
 • Сравнителни анализи
 
Обучение

В областта на обучението ние предлагаме на нашите клиенти услуги свързани с организирането на курсове за обучение, конференции, семинари, междуфирмени преквалификационни курсове, съставянето на учебни материали и други подобни дейности. Ние поставяме специален акцент върху обучението през целия живот и кариерното развитие, надграждането на съществуващи и придобиването на нови умения и компетенции, системи за споделяне на знания чрез партньорство между публичния и частния сектор и по-специално с участието на малки и средни предприятия.


Нашият дългогодишен опит, дейности и участие в национални, европейски и международни проекти в областта на обучението, ни осигуриха достъп до най-новите процедури, международни идеи, практики за обучение и разширено разбиране за естеството на такива проекти. Успоредно с това нашата работа предоставя възможност да осъществяваме и поддържаме контакти с всички големи центрове за обучение и проучвания на територията на цяла Европа, а също и на международно равнище, по отношение на почти всички области, свързани със специалните нужди на промишления сектор, публичните власти, малките и средни предприятия.

 


, Powered by Joomla!