Bulgarian (Български)English (United Kingdom)
Описание на проекта

 

 

 

 

 

 

 

Cometa evolution е европейски проект, съфинансиран от Европейската комисия, Генерална дирекция „Образование и Култура” – програма „Учене през целия живот”.

Проектът COMETA има за цел да разработи и тества споразумение въз основа на ЕСТКПОО за взаимно признаване на кредити между партньорски организации. Моделът е адаптация на вече разработения такъв в рамките на проекта "Фокус върху компетенциите" на програма Леонардо да Винчи, но се базира и върху резултатите от "Грижа за таланти" и "Европейския сертификат за социални грижи" (ECC) отново на програма Леонардо да Винчи, относно валидиране на компетенции и основни умения.

COMETA акцентира върху географската мобилност (между страните партньори и между регионите в рамките на една и съща държава), но също и върху професионалната мобилност между различни професионални звена на социалния сектор, т.е. от грижа за деца до грижа за възрастни хора или хора с увреждания. Проектът ще определи набор от меки (социални) умения, общ за дадена група социални професии и ще разработи инструменти и средства за взаимно признаване.

Консорциумът включва много партньори, идващи от различни сфери на дейност, които имат различни специфични умения за обучение на лица, предоставящи грижи, както и в практиките и политиките в областта на ПОО.

Основният очакван резултат е подписването на „Меморандум на признаването” на базата на ЕСТКПОО за взаимно признаване на кредити между партньори. Това ще окаже положително въздействие върху качеството на мобилността на работниците (географска  - сред страните от ЕС / региони в рамките на държавите, и професионална), както и върху подпомагане на развитието на практики, базирани на ЕСТКПОО в страните партньори.

 

Партньори


DROM Consorzio Nazionale della Cooperazione Sociale, Италия

Консорциумът DROM е основан през 1999 г. като структура на национално ниво, свързана с множество регионални територии. Неговото създаване представлява отговор на нуждите на социалните сътрудници Legacoop в Италия във връзка с разработването на национален инструмент, който да насърчава разработването на проекта и неговите цели (иновативни социални услуги и пълна интеграция на хора с увреждания или социално неприобщена група хора). Website: http://www.consorziodrom.org/

Anziani e Non Solo Società Cooperativa, Италия

Anziani е Non Solo Societa Cooperativa е организация, работеща в областта на социалните иновации. Сферата на компетентност на тази организация включва социални проекти, изследвания, обучение, електронно обучение и връзки с общността. Нейните основни цели са възрастните хора и хората, които се грижат за тях, имигранти и жени. ANS има специфичен опит в областта на хора, предоставящи грижи; тя е разработила своя собствена система за обучение, наречена "Aspasia". Website: http://www.anzianienonsolo.it/

 

ARIS Formazione e Ricerca società Cooperative, Италия

ARIS работи в областта на професионалното обучение, изследванията и консултирането. ARIS е агенция, основана от асоциацията Legacoop Umbria през 1987 г., с цел подкрепа на цялата мрежа от сътрудничество в региона, обхващаща различни сектори: социални услуги, социално приобщаване, потребители, селското стопанство, логистика мулти- услуги, управление на съоръжения и др. Website: http://www.arisformazione.it/

 

COCETA (Confederación Española De Cooperativas De Trabajo Asociado), Испания

COCETA е организация с 18,960 служители-сътрудници от Испания. COCETA разполага с 16 регионални структури с високо квалифициран технически персонал, специализиран в сферата на сътрудничеството в различни области на действие и инфраструктура, която задейства тези регионални конфедеративни организации. Website: http://www.coceta.coop/

 

Balkan Plan Ltd, Bulgaria

Балканплан ЕООД предлага консултантски услуги, техническа поддръжка и консултации по проекти в следните сектори: образование и обучение, информационни и комуникационни технологии, научни изследвания и технологично развитие, международни отношения.   Сред услугите BALKANplan ООД се предвиждат: развитие на иновации материали за професионално образование и обучение, изготвяне на анализи и материали за курса на обучение, изграждане на мрежи, предоставяне на консултантски услуги и др. Website: http://balkanplan-bg.eu

 

DIESIS COOP, Belgium

DIESIS е организация за европейски и международни изследвания и развитие в областта на социалната икономика и кооперативното движение. Вече повече от 10 години тя активно подпомага развитието на социалната икономика и кооперативното движение в Европа и в света чрез изпълнението на дейности, основани на знанието, като например обучение, проектиране, консултиране, техническа помощ и изследвания. Website: http://www.diesis.coop/

 

Проектът си сътрудничи също така с:

 

DG – Istruzione , Formazione e Lavoro Regione Lombardia, Италия

Основната цел на DG Istruzione, Formazione e Lavoro е подобряването на човешкия капитал. Следвайки тази логика, департаментът ежедневно полага усилия за по-доброто организиране и отговаряне на нуждите на обществото, опростяване на процедурите за достъп до услуги и повишаване свободата на избор. Промяната представлява основен елемент за насърчаване на този нов модел, който се фокусира върху културната политика и промяната към личността с акцент върху търсенето, а не върху предлагането. Website: http://www.regione.lombardia.it/

 

Regione Umbria, Италия

Отделът “Образование, изпълнение на проекти и дидактика” на регион Умбрия осеъществява следните дейности и проекти: образователни стандарти и планиране  на сертифицирането, подпомагане на регионалните обществени услуги; регионално управление на системата за признаване на кредити в обучението и образованието; задължителното образование и интервенции, с цел избягване отпадането от училище и др. Website: http://www.regione.umbria.it

 

Regione Autonoma della Sardegna Assessorato del Lavoro, Formazione e cooperazione sociale, Италия

Министерството на труда (заетостта), професионалното обучение и социалната сигурност е най- висш орган на регионалното управление, ангажиран в следните сфери: активни политики по заетостта; обучение; интервенциите за насърчаване на заетостта; защитата на правата на работниците; сътрудничество; емиграцията и имиграцията; социална сигурност; регионална агенция по труда. Website: http://www.regione.sardegna.it/

 

Region Sicilia, Италия

Област Сицилия е публичен орган. Министерството на образованието и професионалното обучение отговаря за изпълнението на следните задачи: функции, свързани с всички нива на образованието; прилагане на политиките за професионално обучение; подпомагане дейността на училищата и университетите; научни изследвания; мониторинг на местните органи и организации за професионално образование и обучение. Website: http://pti.regione.sicilia.it/

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 
, Powered by Joomla!